Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna :

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZWUH Sławomira Jesiołkiewicz z siedzibą w 62-561 Ślesin, ul. Działki 6 (dalej jako „ADO”);
 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich (dalej: „Umowa”), a także podjęcie na Pani/Pana żądanie niezbędnych działań przed zawarciem Umowy;
  2. realizacja umów o świadczenie usług innych niż wskazane w lit. a) powyżej, a świadczonych na Pana/Pani życzenie przez ADO na Pani/Pana rzecz, w związku z pobytem w hotelu/pensjonacie prowadzonym przez ADO oraz podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem takich umów ;
  3. wypełnienie ciążących na ADO obowiązków prawnych, takich jak wystawianie i przechowywanie faktur; uiszczanie opłat klimatycznych ;
  4. dochodzenia ewentualnych roszczeń przez ADO w związku ze szkodą wyrządzoną ADO przez Pana/Panią, jak również ochrona przed Pani/Pana roszczeniami względem ADO.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą m.in. organ pobierający opłatę klimatyczną – Urząd Miasta i Gminy Ślesin ; kancelarie prawne współpracujące z ADO; podmiot świadczący usługi biura rachunkowego, podmiot informatyczny świadczący usługi wsparcia informatycznego dla ADO.
 2. ADO nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych lub przedawnienia roszczeń cywilnoprawych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 7. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe ADO nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.